آیا لوسیون بدن ثمین در زنان باردار منع مصرف دارد؟

این لوسیون برای زنان باردار منع مصرف ندارد.