آیا با استفاده از کرم اوسرین و اوره 3% کودکان ثمین میتوان از ایجاد التهاب ناحیه پوشک پیشگیری کرد ؟

بلی