آیا کرم اوسرین و اوره 3% کودکان ثمین برای درمان بیماری های پوستی موثر است ؟

این کرم برای بیماری هایی نظیر پسوریازیس، اگزما و کراتوزیس پیلاریس تجویز میشود.